A-Z A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
?
#

i n   B e l g i u m

     Belgisch recht  
44K

  

    
    (zoeken op deze pagina)

vorige pagina
latere pagina
Belgische instellingen en  recht
A selection of PVs concerning the Agusta/Dassault trial hof van Cassatie
A small selection of doctrine and model contracts concerning civil law
A small selection of doctrine and model contracts concerning commercial law commercial, economic and business law (e.g. handelspraktijkenwet)
A small selection of doctrine and model contracts concerning company law
Adresses des services judiciaires - Adressen van gerechtelijke diensten
Bank- en Financiewezen (online journal) commercial, economic and business law
Belcome Legal - gratis juridisch advies Gratis juridisch adviesover Belgisch recht mail 031101
Belgacom site (download) telecommunications: commercial, economic and business law
Belgian (coŲrdinated) Constitution in Dutch, French, German
Belgian (coŲrdinated) Constitution, in English translation
Belgian Biosafety Server
Belgian government site
Belgian government site federale overheid

Belgian Highest Administrative Court (French version)
Belgian Highest Administrative Court (Raad van State/Conseil d'Etat) extensive collection of judgments (PDF)
Belgian House of Representatives (Kamer van Volksvertegenwoordigers) wetgevingsstukken (huidige zitting, free download)
Belgian Office for Foreign Trade commercial, economic and business law
Belgian Senate (Senaat)
Belgian Senate (Senaat), Wetgevingsstukken, schriftelijke vragen, handelingen van plenaire vergaderingen, handelingen van openbare commissievergaderingen, reglement van de Belgische Senaat
Belgian Senate: actualiteit: Actuele onderwerpen
Belgian Senate: actualiteit: Nieuwe dossiers
Belgian Senate: actualiteit: Recente publicaties
Belgian Senate: actualiteit: Weekoverzicht
Belgian Senate: controle van de regering: Nieuwe mondelinge vragen
Belgian Senate: controle van de regering: Nieuwe schriftelijke vragen
Belgian Senate: controle van de regering: Nieuwe vragen om uitleg
Belgian Senate: controle van de regering: Zoeken in de mondelinge vragen
Belgian Senate: controle van de regering: Zoeken in de schriftelijke vragen
Belgian Senate: controle van de regering: Zoeken in de vragen om uitleg
Belgian Senate: documentatie: Bibliografie
Belgian Senate: documentatie: De Grondwet
Belgian Senate: documentatie: Reglement van Senaat
Belgian Senate: documentatie: Statistieken
Belgian Senate: documentatie: Tijdschrift van de Senaat
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Beknopt verslag
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Bulletins Vragen & Antwoorden
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Commissiehandelingen
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Handelingen plenaire
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Recente publicaties
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Wetgevingstukken
Belgian Senate: officiŽle publicaties: Zoeken
Belgian Senate: parlementaire activiteiten Deze week
Belgian Senate: parlementaire activiteiten Kalender
Belgian Senate: parlementaire activiteiten Plenaire 'live' (audio transmissions are available, live - Realplayer required)
Belgian Senate: parlementaire activiteiten Vandaag
Belgian Senate: parlementaire activiteiten Zoeken
Belgian Senate: Persconferenties
Belgian Senate: Persmededelingen
Belgian Senate: registers: Auteursregister
Belgian Senate: registers: Zaakregister
Belgian Senate: registers: Zoeken
Belgian Senate: wetgevend werk: Afgesloten dossiers
Belgian Senate: wetgevend werk: Lijst van de dossiers
Belgian Senate: wetgevend werk: Nieuwe dossiers
Belgian Senate: wetgevend werk: Wet geworden dossiers
Belgian Senate: wetgevend werk: Zoeken
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie
Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge ook voor info over het arbitragehof
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH)
Belgische rechtsspraak: zie: Juridisch Documentatie- en Archiveringssysteem references and details, to pay for the full text (PDF)
Belgische VerkeersWetten interesse voor het verkeer, zware verkeersovertredingen, ...
Belnet
Brusselse Balie - Nederlandse Orde
Bulletin des Adjudications ťlectronique
Burgerlijk wetboek/Code Civil civil law
Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding
Centrum voor Landbouweconomie
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gembloux
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent (CLO)
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie: Site Tervuren
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie: Site Ukkel
Collection of Belgian legislation
Collection of recent case law concerning tax matters and free weekly newsletter
Commissiariaat-generaal voor de Euro
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Controledienst voor de Verzekeringen
Database with references to all doctrine (jurisprudence) French version articles and books, provided by the Library of the Ministerial Department of Justice, search engine
Database with references to all doctrine (rechtsleer) Dutch version articles and books, provided by the Library of the Ministerial Department of Justice, search engine
Diverse wetten over burgerlijk recht gedeelte van Burgerlijk Wetboek, erfpacht en opstal, wet Breyne
DWTC: Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Eerste Minister, Diensten van de (federale overheid)
Elektronisch Bulletin der Aanbestedingen
Elementaire Bibliografie Belgisch Recht extensive bibliography with legal materials
Euro
Federaal Planbureau
Federal Government: Conseil des Ministres (F)
Federal Government: Ministerraad (N)
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden
Federale Voorlichtingsdienst (F.V.D.)
Gentse balie
Gerechtelijke Politie
Het elektronisch Belgisch Staatsblad (in Dutch)
Het elektronisch Belgisch Staatsblad (N)
Important legislation (wetten, decreten en besluiten) civil law, commercial, business law, intellectual property law, computing law, education law, social security law, administrative law
Index fiskale databank (charged)
Inpandgeving handelszaak (editor: P. Leclair): commercial, economic and business law
Invest in Belgium
Juridisch Documentatie- en Archiveringssysteem ook voor info over andere gerechtshoven
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ
Koninklijke Muntschouwburg (De Munt)
Koninklijke Musea voor Midden-Afrika
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
Koninklijke Sterrewacht van BelgiŽ
Kortrijkse Balie
Krijgsmacht
Le Moniteur belge ťlectronique (F)
Le Moniteur belge ťlectronique (F)
Legalis.Net mainly French law, but also some Belgian case law
Leuvense Balie
main law site of the UNHCR refugees, additional information
Matthias E. Storme's legal pages, full text: Belgian civil law, Belgian Insolvency law (Faillissementswet van 8/8/1997 and Wet betreffende het gerechtelijk akkoord van 17/7/1997), telecommunication law
Millennium Forum 2000
Ministerial Department For Civil Service (Ambtenarenzaken) administrative law
Ministerial department of Finances commercial, economic and business law
Ministerial department of Social Security
Ministerial department of Transport and Infrastructure civil law
Ministerie van Ambtenarenzaken federale overheid
Ministerie van Buitenlandse Zaken federale overheid
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking federale overheid
Ministerie van Financien federale overheid
Ministerie van Justitie federale overheid
Ministerie van Middenstand en Landbouw federale overheid
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu federale overheid
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid federale overheid
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur federale overheid
Ministery of small enterprises, traders and agriculture commercial, economic and business law
Ministry Of Justice, law databases on the site of the
Newspaper articles of the Belgian Financieel Economische Tijd
Official databases on the site of the Ministry of Justice (Dutch version) Belgisch Staatsblad: full text or titles only (+search engine for titles of Belgian legislation), VZW, handelsvennootschappen: referenties sinds 1983, adressen van gerechtelijke diensten, ministeriŽle omzendbrieven, bibliotheek
Official databases on the site of the Ministry of Justice (French Version)
Official publications of government institutions van de Federale voorlichtingsdienst (F.V.D.), de Kanselarij - Diensten van de Eerste Minister, Federale ministeries, het Federaal parlement, het Paleis, de Gemeenschappen en gewesten, andere instellingenFederal government: Press releases from the Federal government
Onteigening ten algemene nutte administrative law
Openbaarheid van bestuur, full text administrative law
Oude en Nieuwe Provinciewet administrative law
Penal law, A small selection of doctrine concerning
Provinciale reglementen
Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal
Provincieraad provincie Limburg: verslagen
Raad van State/Conseil d'Etat administrative law
Raad van State/Conseil d'Etat: Aanbeveling van de Raad van Europa, nr. R 95, 11 administrative law
Raad van State/Conseil d'Etat: GecoŲrdineerde Wetten op de Raad van State/Conseil d'Etat administrative law: free download PDF
Raad van State/Conseil d'Etat: K.B. van 7 juli 1997 administrative law: publicatie van de arresten van de Raad van State
Raad van State/Conseil d'Etat: M.B. van 3 februari 1998 administrative law
Raad van State/Conseil d'Etat: Procedurereglement van de Raad van State/Conseil d'Etat administrative law, free download PDF
real estate civil law
real estate: useful legal notes (F) civil law
real estate: useful legal notes civil law
Refugee case law international materials, numerous court decisions, a selection Belgian judgements
Revue du Droit des Etrangers (online journal) administrative law
Rijkswacht
Rijkswacht / Gendarmerie
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw administrative law
seminar work lokalisering van misdrijven (werking van de strafwet in de tijd) + beschrijving van witwasmisdrijven.
Social law, see also Flemish law
Social Security in Belgium
Sociale Zekerheid in BelgiŽ
Staatsblad
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)
The DG (Directoraat-Generaal) of the Justice Department links to numerous legislation acts and other documents concerning penal law.
Transport code (wegcode) civil law
Vast Secretariaat voor Preventiebeleid (VSPP)
Vast Wervingssecretariaat (VWS)
Vennootschapswet
Vennootschapswet
Verdonck law pages (download): grondwet, nieuwe gemeentewet, provinciewet
Verdonck law pages (download): vennootschapswet (with also selections from the civilian code), faillissementswet, wetgeving op de ambulante handel, wet Handelspraktijken, wet Consumentenbescherming
Verdonck law pages (download): vennootschapswet (with selections from the civilian code)
Verdonck law pages administrative law, Belgian legislation in full text (download): Raad van State, wet op de Uitdrukkelijke Motivering Bestuurshandelingen, openbaarheid van Bestuur.
Verdonck law pages important selection of Belgian legislation (download): public law, business and economic law, european union law
Vlaams Fonds Voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap extensive collection of full text legislation concerning social law: MB 23 mei 1969, KB 27 maart 1972, KB 11 augustus 1972, MB 18 mei 1973, KB 5 januari 1976, KB 11 maart 1977, KB 23 december 1977, MB 6 januari 1978, KB 6 maart 1978, KB 23 mei 1984, KB 21 mei 1985, KB 6 januari 1987, KB 2 januari 1991, KB 2 januari 1991, samenwerkingsakkoord 18 april 1991, KB 19 juli 1991, KB 28 februari 1995, Reg. beslissing 7 februari 1964, MB 30 januari 1967, MB 20 februari 1968, Reg. beslissing 7 februari 1964, MB 9 april 1964, MB 22 september 1966, Reg. beslissing 7 februari 1964, MB 17 januari 1978, MB 20 april 1978, Reg. beslissing 12 april 1968, Reg. beslissing 29 januari 1971, Reg. beslissing 28 juni 1974, MB 22 februari 1968, KB 10 november 1967, KB 30 juli 1968, MB 17 oktober 1969, KB 21 oktober 1969, KB 10 februari 1970, KB 8 september 1970, KB 1 oktober 1970, KB 23 december 1970, KB 23 december 1970, KB 25 januari 1971, KB 30 maart 1973, MB 24 april 1973, KB 2 juli 1973, MB 18 juni 1975, KB 12 december 1975, KB 12 december 1979, e.a.
Vlaamse Vereniging van Balies
VZW Wet
Wet Franchimont / Loi Franchimont 12 maart 1998
Wet Franchimont / Loi Franchimont 12 maart 1998 Errata
Wet Franchimont / Loi Franchimont 12 maart 1998 Erratum
Wet op de medeŽigendom, full text civil law
Wet van 11 april 1995 tot uitvoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde (N + F)
Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen administrative law
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur (WIV)
Wetgeving over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Zware Verkeersovertredingen interesse voor het verkeer, ...
020105
031101

... zie ook politiek, Europees recht, Vlaams recht, Waals recht, Belgische steden

naar pagina-top terug naar  index R

A-Z Startpagina
Gebroken link? Mailen aan Sitemaster aub
Uw homepagina aanmelden

© 2001 - 2004 SiteMaster.be